הבטיחות שלך, בידיים שלנו

מובילים בבטיחות וחירום

חברת אפיקי בטיחות נוסדה בשנת 2000  והיא מהמובילות בארץ בתחום הבטיחות בעבודה. החברה מעניקה שירותי הנדסת בטיחות והדרכה בתחומי התמחות שונים ומגוונים. תחומי פעילותנו:

הדרכות בטיחות - הדרכות בטיחות, נאמני בטיחות, הסמכת עובדי גובה, הסמכת מפעילי מכונות הרמה והקמת צוותי חירום. כמו כן אנו מבצעים הדרכות בטיחות בכל התחומים בהתאם לדרישות החוק והתקנה.

יעוץ בטיחות - שירות ממוני בטיחות, סקרי סיכונים, תכניות בטיחות אש, תיקי מפעל ,תיקי שטח, סקרי בטיחות וחומרים מסוכנים וחוות דעת.

שירות בטיחות לחברות - השירות ניתן על ידי ממוני בטיחות מוסמכים ובעלי ניסיון תוך מתן מענה מקיף לצורכי ארגונים שונים מכל מגזרי המשק . לפרטים חייגו ונשמח לתת שירות!

קישור לכתבה מעיתון הכלכלי דה מרקר


העבודה שלנו - הבטיחות שלך !

אנו מספקים שירותי ממונה בטיחות לחברות וארגונים במשק בכל המגזרים ובפריסה ארצית.

ממוני הבטיחות שלנו מוסמכים וברוב המקרים הנדסאים ומהנדסים בעלי ניסיון בענף בו הם עובדים .

ממונה הבטיחות אחראי לייעץ למעסיק בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל עניין הנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלה:

 1. לאתר במפעל מפגעי בטיחות וגיהות, ולהודיע עליהם למעביד.
 2. לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים במפעל.
 3. לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגיהות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במיתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.
 4. לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשמ"ד-1984, ולהכנת תכנית להדרכת עובדים.
 5. לוודא הכנת תכנית בטיחות ועדכונה כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה .
 6. לוודא ביצוע הוראות תכנית בטיחות שהוכנה במפעל והכללת דרישות בטיחות וגיהות בהוראות עדכניות לשימוש, הפעלה, תחזוקה, איחסון בטוח של ציוד, של חומרים ושל תהליכי עבודה במפעל.
 7. לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות הבירורים ולהציע למעביד צעדים מתאימים למניעת הישנות התאונות; לוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע והלקחים שהופקו.
 8. לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל.
 9. להכין הוראות בטיחות וגיהות ותמצית בכתב של מידע על הסיכונים בעבודה, פרסומן ועדכונן. להשגיח על ביצוע הוראות בטיחות וגיהות ולדווח למעביד על כל מקרה של הפרתן.
 10. לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.
 11. לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות וגיהות, ציוד מגן אישי, של כלי עבודה ושל ציוד החייב בדיקות תקופתיות על פי דין, על פי הוראות היצרן ולפי כללי מקצוע מקובלים.
 12. לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים במפעל החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.
 13. לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות; לתעד את ממצאיהן של בדיקות כאמור ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את השלכותיהן והאמצעים שיש לנקוט.
 14. לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים, בהעסקתם של קבלני חוץ.
 15. לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית, ולמסור לה את כל המידע הנדרש לפעילותה השוטפת.
 16. להורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייו או בריאותו של עובד, ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו במקום העבודה.
 17. לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום. 

התקשר וקדם את הבטיחות בארגונך יחד עם איש המקצוע שלנו !

העבודה שלנו - הבטיחות שלך!

סקרי סיכונים  image
מהי הערכת סיכונים בבריאות ובטיחות?
הערכת סיכונים הוא תהליך אשר בה לעמוד על מצב בטיחות העובדים ובריאותם כתוצאה מסיכונים במקום העבודה.
זוהי בחינה של כל היבטי העבודה : מה עלול לגרום לפציעה או נזק ,האם ניתן לצמצם או לבטל את הסיכון / מפגע ואם לא.

במסגרת הסקר , מבוצע ניתוח סיכונים במשימות ותהליכים, נקבעים פתרונות ואמצעי בקרה להפחתת הסיכונים, מבוצעות פעולות יזומות של איתור מפגעים, נערכים ניטורים סביבתיים לרבות סקרים מקדימים, נקבעים כללים לניהול שינויים, לטיפול בממצאי ביקורות ומבדקים, ולהפקת לקחים מתאונות.

סקר הסיכונים נערך על ידי צוות מקצועי של החברה ותהליך ניהול הסיכונים מבוצע במקום העבודה בצורה מקצועית, שיטתית ורצופה.
התקשר וקבל הצעה מדהימה לסקר הסיכונים !זיהוי הסיכונים, הערכת הסיכונים שלהם והצבת אמצעי בקרה כדי להבטיח את בריאותם ובטיחות העובדים הם מרכיב מרכזי בניהול הבריאות והבטיחות במסגרת ניהול הבטיחות והגהות התעסוקתית .
התקנה לתוכנית לניהול בטיחות מציינת את הדרישות הספציפיות הדרושות להשלמת הערכת סיכונים של גורמים מזיקים ושל החומרים הכימיים המשמשים במקום העבודה.
הערכה גנרית לא תעמוד בדרישות החקיקה. שלבי הערכת הסיכונים כוללים זיהוי של הכימיקלים והסיכונים הקשורים לפעילות, מי עלול להיות מושפע וכיצד הם עלולים להיפגע.
יש להעריך את הסיכונים - מה אתם עושים עכשיו ואילו אמצעי זהירות נוספים נדרשים? וכמובן ביצוע בקרה ויישום ההמלצות תוך בדיקת אפקטיביות מתאימה .

איש המקצוע שלנו בתחום החומרים המסוכנים ישמח לתת לך שירות - צור קשר ותהיה בטוח.
מבדקים בבטיחות ואיכות סביבה  image
מבדקים פנימיים מהווים כלי אפקטיבי לבחינה של מספר נושאים:
 1. זיהוי בעיות 
 2. זיהוי סיכונים 
 3. זיהוי אי התאמות 
 4. ניטור אי התאמות 
 5. זיהוי פערים בדרישות חוק או בדרישות על פי כל דין 
 6. בחינת ההתאמה לתקן / תקנה ומדיניות הבטיחות .
המבדק הפנימי כלי יעיל לקידום הארגון בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית תוך בחינת תהליכים , בקרות ואפקטיביות .
תוכנית לניהול הבטיחות  image
התקנות דורשות קיומה של תכנית שיטתית פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה.
מטרת התוכנית לניהול בטיחות היא למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע, ולצמצם את הסיכונים תוך ביצוע אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית.
בתקנות נקבעו למחזיק במקום העבודה חובות ברורות הכוללות:
 • הצהרה על מדיניות הבטיחות
 • אישור התכנית בחתימתו
 • מינוי אחראים
 • קביעת לוח זמנים ליישומה של התכנית
 • ביצוע בקרה על יישומה.
 • הקצאת משאבים ליישומה של התכנית.
 • סקר סיכונים שיטתי תוך התייחסות לרמות הסיכון השונות .
נושאי הלימוד:
 • פקודת הבטיחות בעבודה
 • בעלי תפקידים בבטיחות בארגון
 • צמ"א
 • גהות תעסוקתית
 • סיכוני אש
 • חומ"ס
 • גורמי תאונות
 • עבודה בגובה
 • עזרה ראשונה
 • תנאים סביבתיים
 • קרינה מייננת ובלתי מיינת
 • מיגון מכונות
 • ריתוך
 • סקר מפגעים

קורס נאמני בטיחות image
קורס עבודה בגובה image
עבודה בגובה היא הסיבה העיקרית לתאונות קטלניות בעבודה, ולכן כל עבודה בגובה מחייבת הכשרה או הדרכה מתאימה. בעת ביצוע עבודה בגובה יש לשמור על כללי הבטיחות שנקבעו בחוק ובתקנות, כגון שימוש בציוד מגן אישי או נוכחות אדם נוסף.
הדרכה והכשרה לעבודה בגובה
כל מבצע עבודה בגובה, חייב להדריך את עובדיו לביצוע עבודה בגובה באמצעות מדריך לעבודה בגובה הרשום במרשם המינהל וכן לספק לו את כל הציוד הנדרש לביצוע העבודה כשהוא במצב תקין ומותאם לעובד.
בסיום ההדרכה, מקבל העובד אישור המעיד על ההדרכה חתום בידי העובד המאשר את ביצוע ההדרכה והמדריך. באישור זה רשומים תוקף המינוי ותחומי העבודה בגובה המותרות לאותו עובד.
האישור נמסר למחזיק מקום העבודה והמחזיק מחוייב להציגו בפני מזמין עבודה בגובה או מפקח עבודה.
תחומי עבודה בגובה שבהם ההדרכה מתצגעת על ידי מדריך לעבודה בגובה:
 1. עבודה על סולמות
 2. עבודה מתוך סלים להרמת אדם
 3. עבודה מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים
 4. עבודה בתוך מקום מוקף
 5. עבודה מעל לפיגומים נייחים
 6. עבודה מעל גגות
 7. עבודה מעל מבנה קונסטרוקציה
 8. טיפול בעצים וגיזומם (קיימים שלושה סוגי הכשרה)
 9. הקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברה 
תשדיר עבודה בגובה
נושאי הלימוד:
 • מבנה העגורן
 • הוראות בטיחות
 • חוקים ותקנות
 • אמצעים ואביזרים להרמה
 • חישובי משקלים
 • סימני איתות מוסכמים
צוות ההדרכה המקצועי שלנו יקנה את הכלים הבטיחותיים לצוות העובדים - התקשרו לתיאום הדרכה !

 רענון לעגורנאים ואתתים image
נושאי הלימוד:
 • חוקים ותקנות
 • מושגי יסוד
 • היכר מלגזות
 • בטיחות
 • אחזקה

רענון מפעילי מלגזה image
 •  21/04/2024 15:00
 •   הפרסה 5, עפולה, ישראל

קורס הדרכה טובה- סל מיומנויות הדרכה. הקורס מקנה 2 ימי כשירות לממונה הבטיחות. מתכונת הקורס: קורס ערב .

 •  05/05/2024 08:00
 •   הפרסה 5, עפולה, ישראל

הכשרת עובדים לתפקיד "אחראי רעלים" מטעם הארגון, לטיפול ברעלים, תוך שמירת הבטיחות והסביבה באופן שוטף ובאירוע חירום.

 •  14/04/2024 08:00
 •   הפרסה 5, עפולה, ישראל

קורס עוזר בטיחות באתרי בנייה. קורס בן 5 מפגשים חד שבועיים .

 •  17/03/2024 08:00
 •   הפרסה 5, עפולה, ישראל

קורס נאמני בטיחות בתעשייה. שלושה ימים - 24 שעות . אחת לשבוע .

 •  25/04/2024 14:00
 •   הפרסה 5, עפולה, ישראל

על ממונה הבטיחות להכיר את סיכוני החשמל ודרישות החקיקה והתקן, ביום עיון זה נתייחס לנושאים אלו .

 •  08/05/2024 14:00
 •   הפרסה 5, עפולה, ישראל

בטיחות אש היא חלק מתחומי הידע של ממונה הבטיחות. ביום עיון זה אנו נדון סוגיות שהשונות לצורך הרחבת הידע.

 •  07/04/2024 20:00
 •   הפרסה 5, עפולה, ישראל

ביום עיון זה נכיר את הכלים המתאימים להצלת חיי אדם ולנתינת מענה רפואי הולם עד להגעתו של גורם רפואי מוסמך.

 •  24/03/2024 14:00
 •   הפרסה 5, עפולה, ישראל

על כל ארגון להתכונן לאירועי חירום , יום עיון זה בא לתת כלים לממונה הבטיחות בהקמה ופיתוח צוות חירום.

הכנת תוכנית בטיחות אש image
חברתינו מכינה תוכנית בטיחות אש לארגונים שונים במגזרי המשק השונים.
מטרות תוכנית בטיחות האש
 • מטרת תיק בטיחות האש - היערכות מוקדמת לאירוע, לרבות אירוע שריפה, של השוהים במבנה ושל שירותי הכבאות.
 • התוכנית תשמש את שירותי הכבאות להכרת המבנה לצורכי לימוד ותרגול בשגרה, ולטיפול באירועים בחלקיו השונים של המבנה – בזמן אמת.
 • תגדיר אמצעי בטיחות אש נדרשים למבנה בהתאם לסוג המבנה, שימושו , ייעודו  ורמת הסיכון.
 • תהווה תוכנית מקצועית המפרטת את האמצעים השונים הנדרשים בבטיחות אש. 
פנה לצוות המקצועי שלנו לקבלת תוכנית בטיחות אש למען בטיחותך .הכשרה וריענון צוותי חירום  image
נושאי ההדרכה:
 1. סוגי שריפות.
 2. שיטות הכיבוי המתאימות לכל סוג שריפה.
 3. סכנות במקום השריפה.
 4. דרכי ההתנהגות של העובדים במקרה של שריפה.
 5. דגשים בכיבוי שריפות נוזלים דליקים.
 6. תרגול כיבוי במטפי מים.
 7. תרגול פריסת זרנוקים, שילוב מזנקים שונים ומחברים.
 8. אופן כיבוי ארון חשמל.
 9. תרגול חילוץ לכוד מחדר רווי עשן תוך שימוש במנפ"ים וחליפות תקיפה.
 10. עזרה ראשונה

מערך וצוות חירום

כשל של מערכת /טעות אנוש/ אירוע עלול לגרום להתפתחות אירוע חירום דליקה או חומ"ס.
כדי שהתגובה לאירוע החירום תהיה מהירה, יעילה ואפקטיבית, יש להבטיח שהמעורבים בה ידעו לפעול מהר ונכון.
חשוב שהעובדים ואנשי צוות החירום יהיו מודרכים ומיומנים, וזאת לאחר שהוכשרו כנדרש לבצע את סדר הפעולות הנכון, על פי הכללים שייקבעו.

הקמת מערך וצוות חירום  image

מהי תרבות בטיחות? אסונות מול תרבות בטיחות, מאפיינים לתרבות קלוקלת , קידום ולמידה ארגונית .

קרא עוד  

תאונות עבודה , סיבות עיקריות לתאונות עבודה , איכות הדרכה, איכות ההנהלה , ציוד והתאמת הציוד לייעודו.

קרא עוד  

סיכונים ארגונומיים בעמדות העבודה כחלק ממערך סקר הסיכונים הכללי

קרא עוד  

מהו סקר סיכונים, מה כולל סקר הסיכונים , מהו סיכון ומפגע ומהם הפועולות הנדרשות לביצוע סקר סיכונים

קרא עוד  

הבטיחות שלך- העבודה שלנו !