הבטיחות שלך - בידיים שלנו

מדוע יש להכין תיק מפעל?
הדרישה להכנת תיק מפעל מופיעה בתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשכ"ג 1993 .
בסעיף 4.(א), קובעת התקנה, "בעל מפעל מסוכן יכין ויחזיק תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש אגב תפעול מפעלו והעלולות להוות סכנה לבני אדם ולסביבה (להלן - תיק מפעל)".
מי מוגדר כמפעל מסוכן?
מפעל מסוכן הנו מפעל המחזיק חומרים מסוכנים בכמויות העולות על הכמויות המצוינות בחוק החומרים המסוכנים על תקנותיו.
תוכן תיק המפעל:
  • תוכנית המפעל ותיאורו.
  • תקריות העלולות להתרחש.
  • אמצעי מיגון בפני תקלות בייצור.
  • אמצעי בטיחות בתחום המפעל לרבות אמצעים נוספים.
  • תוכנית היערכות לטיפול בתקלות.
  • נוהל החירום.


הכנת תיקי מפעל  image