הבטיחות שלך - בידיים שלנו

קורס אחראי רעלים  image

מתוך תנאים מיוחדים בהיתר רעלים, תוספת שניה חלק א' (סעיף ד') –
"בעל היתר הרעלים ימנה אחראי רעלים שיפעל מכוח כתב מינוי מטעם התאגיד/העסק, באופן שיהיה בעל כל הסמכויות הדרושות לכך שיתקיים בתאגיד/בעסק טיפול מקצועי-בטיחותי בחומרים מסוכנים לפי מיטב הידע והטכנולוגיות המקובלות, ולכך שיקוימו התנאים המיוחדים המפורטים בתוספת זו"
חלק ב' (סעיף א') –
"אחראי הרעלים, שמונה כאמור בפיסקה ד' לעיל, יכיר היטב את תכונותיהם המסוכנות של הרעלים ואת אופן הטיפול בהם, הן בשימוש שוטף והן באירוע חריג".
חלק ג' – אחראי הרעלים יעבור בהצלחה את ההשתלמות.

קהל יעד
עובדים שהוסמכו לפעול מטעם המפעל כ"אחראי רעלים" בכל הקשור לטיפול מקצועי, בטיחותי ושמירה על הסביבה, וזאת ע"י טיפול נאות ברעלים.
נושאי הלימוד:
♦ חוקים ותקנות
♦ היבטים משפטיים – סמכויות ואחריות:
- בעלי ההיתר
- אחראי רעלים
♦ כימיה- חלוקת החומ"ס לפי קבוצות סיכון
- שיטות טיפול בחומ"ס עפ"י קבוצות הסיכון
- תאימות – תגובות מסוכנות בין חומ"ס
♦ יסודות הטוקסיקולוגיה וגיהות תעסוקתית
- השפעות בריאות של חומ"ס
- דרכי חשיפה
- תקני חשיפה
♦ כימיה - מקורות מידע של חומ"ס, שימוש בדפי מידע MSDS
- אחסון חומ"ס במחסנים ובמקומות עבודה
- תכנון מחסני חומ"ס – היבטי בטיחות ואיכות סביבה
- מערכות בטיחות ואיכות הסביבה במפעל ופריסת
- (מערכות לגילוי וכיבוי אש, גילוי דליפות גזים ונוזלים)
♦ זיהוי והערכת סיכונים
- שיטות לזיהוי והערכה
- ניתוח גורמי כשל והערכת הנזק
- ניתוח אירועי חומ"ס
- הצגת תוכנה להערכת סיכונים (ALOHA)
♦ מערך טיפול במצבי חירום
- כ"א לטיפול במצבי חירום
- צוות חירום מפעלי
- אמצעים לטיפול באירועי חומ"ס
- מעורבות הנהלת המפעל
♦ תרגיל בהערכת סיכונים
- בניית תרחיש אירוע סביבתי
- המלצות ויישום מסקנות התרחיש
♦ ציוד מגן אישי (תצוגה)
- מילוי טופסי בקשה להיתר רעלים - תרגיל
- מבחן

משך הקורס:
24 שעות (3 ימים)