הבטיחות שלך - בידיים שלנו

תוכנית לניהול הבטיחות  image
התקנות דורשות קיומה של תכנית שיטתית פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה.
מטרת התוכנית לניהול בטיחות היא למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע, ולצמצם את הסיכונים תוך ביצוע אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית.
בתקנות נקבעו למחזיק במקום העבודה חובות ברורות הכוללות:
  • הצהרה על מדיניות הבטיחות
  • אישור התכנית בחתימתו
  • מינוי אחראים
  • קביעת לוח זמנים ליישומה של התכנית
  • ביצוע בקרה על יישומה.
  • הקצאת משאבים ליישומה של התכנית.
  • סקר סיכונים שיטתי תוך התייחסות לרמות הסיכון השונות .