על מי קיימת האחריות לבטיחות במקום העובדה

האחריות לקיום חוקי ותקנות הבטיחות והבריאות חלות על תופש המפעל או על בעל המפעל . "תופס המפעל" - הכוונה לאדם המנהל את המפעל בפועל גם אם אין הוא הבעלים שלו .
אחריות מנהלים החברה או בשותפות: ניתן לראות כאחראי לעבירת בטיחות כל אחד מהמנהלים , שותפים או הפקידים האחראיים בחברה ובלבד שהם מעורים בתהליכי העבודה .
אחריות נושא משרה בתאגיד לקיום חוק החומרים המסוכנים - חוק חומרים מסוכנים קובע כי כל "מנהל פעיל התאגיד , שותף (למעט שותף מוגבל ) או פקיד אחראי מטעם התאגיד כל התחום בו בוצעה העבירה , חייב לפקח ולעשות את כל מה שניתן למניעת עבירות על חוק החומרים המסוכנים. 

מי הוא ממונה הבטיחות?

ממונה על הבטיחות הוא אדם שיש לו אישור בכתב ממפקח עבודה ראשי המעיד על כישוריו בבטיחות ("אישור כשירות") והמתמנה על ידי המעביד לייעץ לו בכל הנוגע לחוקים ולתקנות בבטיחות , לסייע לו ולצוות הניהול והתכנון בכל הנוגע לבטיחות, גהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים ולקדם את התודעה בנושאים אלה.

על מי חלה חובת מסירת מידע והדרכת עובדים

המעביד חייב למסור כל מידע העשוי למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע ובכלל זה מידע בכתב לגבי הסיכונים במפעל.
בנוסף על המעביד למסור לעובד מידע על תוצאות הבדיקות הסביבתיות שבוצעו , הוראות עדכניות לשימוש הפעלה ותחזוקה של הציוד איתו הוא עובד.
מסירת תוצאות בדיקות רפואיות לעובד -תוצאות בדיקות רפואיות תעסוקתיות הקשורות לסיכונים במקום העבודה ימסרו לעובד על ידי הרופא המוסמך או המוסד הרפואי שביצע את הבדיקה. 

ועדת בטיחות חובות וסמכויות

  • ועדת הבטיחות צוקמת בכל מפעל מעל 25 עובדים .
  • חברי הוועדה יהיו הנאמנים לבטיחות .
  • הוועדה מתכנסת על פי חוק לפחות 8 פעמים בשנה .
  • הרכב חברי הוועדה יהיה נציגי המעביד ונציגי העובדים בחלקים שווים .

תפקידי הוועדה:
  • לברר סיבות ונסיבות של תאונות עבודה ומחלות מקצוע , ולהמליץ על אמצעים למניעתן. 
  • להמליץ על שיפורים בבטיחות ולייעץ בקביעת כללי בטיחות .
  • לקבל דין וחשבון מנאמני הבטיחות לבקר ולתאם את פעולותיהם. 
  • להילוות למפקח עבודה בעת סיורו במפעל. 
  • לקבל עותק של תוכנית הבטיחות .